Algemene voorwaarden

Artikel 1. Voorrang van onderhavige voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing op de diensten die de dienstverlener verstrekt aan de klant. De klant kan in geen geval gebruik maken van zijn eigen algemene voorwaarden, deze vormen geen onderdeel van de tussen partijen afgesloten overeenkomst en worden niet aanvaard door de dienstverlener.

Artikel 2. Voorwerp van de samenwerking

De dienstverlener levert aan klanten de volgende diensten:

– Webdesign
– Grafische diensten
– Marketingsdiensten
– Strategisch advies

De dienstverlener voert deze diensten hetzij zelf, hetzij met behulp van externe partners uit.

De klant aanvaardt deze externe partners die door de dienstverlener worden aangebracht.

Artikel 3. Ingang van de overeenkomst

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van één jaar. Deze overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor een gelijkaardige duur als de initiële overeenkomst, tenzij een van de partijen deze overeenkomst opzegt drie maanden voorafgaand aan de verjaardag van deze overeenkomst.

Artikel 4. Aard van de overeenkomst

Deze overeenkomst houdt een middelenverbintenis in. Dit betekent dat de dienstverlener niet gehouden is tot het bereiken van een resultaat. Niettegenstaande zal de dienstverlener alles in het werk stellen om met zijn diensten het best mogelijke resultaat te bereiken. De klant aanvaardt dat de dienstverlener geen resultaat garandeert, en dat digitale marketing enkel succesvol zal zijn als beide partijen hiertoe de nodige inspanningen leveren.

Artikel 5. Medewerkingsverplichting

De dienstverlener heeft voor een digitale marketingscampagne nood aan het aanleveren van content (teksten, fotomateriaal, …) van de klant. De dienstverlener zal zijn digitale marketingcampagne niet kunnen verder zetten indien deze content niet door de klant wordt aangeleverd. Indien de klant ingebreke blijft om de content aan te leveren, zal de dienstverlener 2 x maal hierom vragen. Indien de klant daarna nog in gebreke blijft de content aan te leveren zal dit een tekortkoming zijn op de medewerkingsplicht van de klant. In dat geval zal de dienstverlener de overeenkomst kunnen beëindigen. De klant zal gehouden zijn tot de betaling van de reeds geleverde prestaties en 25 % van de nog te leveren prestaties.

Artikel 6. Binding

Het voorwerp van deze overeenkomst is bindend voor beide partijen. Indien een van de onderdelen van deze overeenkomst niet wordt uitgevoerd, zal de dienstverlener de mogelijkheid hebben hiervoor een vergoeding gelijk aan 25 % van het onderdeel te facturen.

Indien één van beide partijen deze overeenkomst verbreekt voor aanvang van deze overeenkomst is een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 25 % van de totale waarde van de overeenkomst voor één jaar.

Indien een van beide partijen de overeenkomst verbreekt zonder naleving van de opzeggingstermijn van 3 maanden voor het einde van de verjaardag van deze overeenkomst, zal eveneens een vergoeding van 25 % van de totale waarde van de overeenkomst voor één jaar verschuldigd zijn.

Artikel 6. Factuur

Alle facturen zijn betaalbaar te Tielt en via overschrijving op de bankrekening van de dienstverlener, netto-contant, zonder korting, tenzij anders overeengekomen.

De factuur is opeisbaar 30 dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan betaling binnen deze termijn is zonder ingebrekestelling een nalatigheidsinterest verschuldigd gelijk aan 10 % van het factuurbedrag. Daarnaast wordt een schadevergoeding aangerekend gelijk aan 10 % van het facturatiebedrag met een minimum van 250 EUR en per factuur. Deze schadevergoeding is een vergoeding voor de inning van de factuur en dekt geenszins de kosten die gepaard gaan met een gerechtelijke invordering van de factuur, in het bijzonder de rechtsplegingsvergoeding.

Niet-betaling op de factuurdatum of de bedongen vervaldag van één enkele factuur doet toegekende kortingen vervallen en maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar.

Bij onderbreking of vertraging in de dienstverlening ten gevolge van niet performante of onbereikbare dan wel onbruikbare platformen bij de klant, is de dienstverlener aldus gerechtigd het volledige bedrag te factureren zoals dit aangerekend kon worden bij ononderbroken dienstverlening. Protest van facturen door de klant op deze gronden is onontvankelijk.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

Voor zover er door de dienstverlener in het kader van een opdracht voor digitale marketing goederen (analyses, strategie, …) zouden worden geleverd, blijven deze goederen samen met hun toebehoren en de eventuele resultaten ervan de exclusieve eigendom van de dienstverlener, voor zover de klant de koopprijs, verhoogd met eventuele intrest, taksen, kosten en vergoedingen niet volledig heeft betaald.

Artikel 8. Niet-uitvoeringsexceptie

De dienstverlener is ingeval van niet-betaling van één factuur gerechtigd om zonder ingebrekestelling elke verdere prestatie stop te zetten. Klachten van de klant dienen ten laatste binnen de acht dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven te kennen gegeven te worden aan de dienstverlener. Het formuleren van een klacht machtigt de klant niet de betaling van reeds vervallen facturen uit te stellen.

In elk geval wordt een factuur die niet gevolgd wordt door een klacht die binnen de acht dagen na factuurdatum werd geformuleerd als ongeprotesteerd beschouwd.

Artikel 9. Privacywetgeving

Het is mogelijk dat de dienstverlener in de uitvoering van diens opdracht ten behoeve van de klant, in aanraking zal komen met vertrouwelijke gegevens die onder de toepassing van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Partijen verduidelijken nadrukkelijk dat de klant de verantwoordelijke voor de verwerking is van gegevens waarmee de dienstverlener of de externe partijen in aanraking zouden komen, waarvan zij kennis nemen of dewelke zij registreren in uitvoering van de opdracht van de klant. De klant zal dus als enige verantwoordelijk zijn voor de naleving van de verplichtingen die uit het statuut van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens voortvloeien.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

De dienstverlener is slechts aansprakelijk voor diens eigen daden, binnen de perken van diens verbintenissen zoals omschreven in de artikel 2 van deze overeenkomst. De dienstverlener heeft hiertoe een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De aansprakelijkheid van de dienstverlener blijft in elk geval beperkt tot de waarde van de overeenkomst.

De dienstverlener kan aldus in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor verbintenissen en handelingen aangegaan of uitgevoerd in naam van de klant en op diens bevel. In elk geval zal de klant de dienstverlener vrijwaren voor elke aanspraak in rechte uitgaande van derden ten gevolge van de uitvoering van de opdracht van de klant.

Artikel 11. Verbod op directe benadering van de externe partijen

De klant zal zich er van onthouden om zonder de voorafgaandelijke en schriftelijke instemming van de dienstverlener, de door de externe dienstverlener aangebrachte externe partijen rechtstreeks te benaderen. Deze verplichting geldt gedurende een periode van 2 jaar na de afloop van deze overeenkomst.

In geval van schending van deze bepaling, zal de dienstverlener gerechtigd zijn op een forfaitaire schadevergoeding t.b.v. 2.500 EUR per inbreuk.

Artikel 12. Geheimhoudingsverplichting

Het is voor de beide partijen uitdrukkelijk verboden, behoudens andersluidende schriftelijke en voorafgaande instemming van de andere partij, enige confidentiële informatie aan derden kenbaar te maken, te verspreiden of te gebruiken. Deze geheimhoudingsverplichting geldt zowel in de loop van de onderhavige overeenkomst als binnen de twee jaar na de beëindiging of het verstrijken ervan.

Als confidentiële informatie worden in het bijzonder beschouwd, zonder dat deze opsomming evenwel limitatief is : de overeengekomen vergoeding, de manier van werken, de handelsgeheimen, de productiemethode, de strategische plannen en de klantenlijsten, ongeacht of de betrokken informatie al dan niet uitdrukkelijk door de vennootschap als confidentieel werd aangewezen. Deze informatie mag enkel worden meegedeeld indien de aanwending ervan aan de contractspartij of door de wet verplicht wordt, indien dit wordt opgelegd door een rechtbank, of indien deze tot het publieke domein behoren.

De partij die deze geheimhoudingsverplichting overtreedt, is gehouden een compensatoire vergoeding te betalen gelijk aan een minimum van 2.500 EUR per inbreuk , dit onverminderd het recht van de schadelijder om een hogere vergoeding te eisen mits het bestaan en de omvang van de schade te bewijzen.

Het bestaan van een inbreuk wordt geacht te zijn bewezen indien een aangetekende zending van de meester van het geheim hierover binnen de 5 dagen niet omstandig geprotesteerd werd.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele en andere eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, tekeningen- en modelrechten, rechten in databanken, rechten zoals bedoeld in Boek XI van het Belgische Wetboek van Economisch Recht, alsmede de octrooirechten, die tijdens of naar aanleiding van de uitvoering van huidige dienstenovereenkomst zijn ontstaan en zullen ontstaan in hoofde van de dienstverlener naar aanleiding van door hem uitgevoerde prestaties, scheppingen, software (zowel objectcodes als broncodes ), studies, onderzoeken, tekeningen, modellen, uitvoeringen, uitvindingen, systemen, programma’s, documentatie, teksten, handleidingen, rapporten, schema’s, algoritmen, analyses, technologieën, fabrieksgeheimen, topografieën, tools, methodes, ontdekkingen, know-how blijven, behoudens anders overeengekomen, eigendom van de dienstverlener.

De object- en broncodes zullen echter niet langer behoren tot de eigendom van de dienstverlener vanaf de integrale betaling van de facturen die betrekking hebben op de ontwikkeling van deze object- en broncodes.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Het Belgische recht is exclusief van toepassing op deze overeenkomst.

De Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge hebben exclusieve rechtsmacht om kennis te nemen van elk geschil tussen de partijen m.b.t. het bestaan, de interpretatie, de uitvoering en de beëindiging van het contract tussen de partijen. Ingeval de betwisting tot de bevoegdheid van de vrederechter behoort, is de vrederechter van het kanton Tielt exclusief bevoegd om kennis van het geschil te nemen.